Synhydrid


Synhydrid je 70%-ní roztok bis-(2-metoxyetoxy) aluminiumhydridu sodného v toluenu. Chemický vzorec účinné látky je: NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2. Jedná se o redukční činidlo využívané v organických syntézách.
Mezi jeho výhodné chemické a fyzikální vlastnosti patří především vysoká rozpustnost, tepelná stabilita a bezpečná manipulace (není samozápalný). Synhydridem lze ve většině případů vhodně nahradit daleko nebezpečnější tetrahydridohlinitan lithný. Oproti samozápalnému tetrahydridohlinitanu lithnému, který je rozpustný pouze v éterech, lze redukce bezpečným Synhydridem provádět i v prostředí aromatických rozpouštědel. Účinná látka Synhydridu je dobře rozpustná v benzenu, xylenu, tetrahydrofuranu, dietyléteru apod. Synhydrid je vysoce reaktivní, avšak v protikladu k tomu je stabilní proti oxidaci vzdušným kyslíkem. Při krátkodobém styku se vzdušnou vlhkostí (např. při manipulaci) vznikají pouze zanedbatelné ztráty v obsahu aktivního vodíku. Jeho vysoká tepelná stabilita umožňuje bezpečně provádět redukce i při teplotě 170 °C.
Synhydrid se používá jako redukční činidlo v chemických laboratořích i v průmyslu, a to zejména v těch případech, kdy je požadováno dosažení co nejvyšších možných výtěžků a čistoty produktu. Synhydrid je schopen s vysokým výtěžkem redukovat zejména aldehydy, ketony, oximy, karboxylové kyseliny, estery, anhydridy, acylhalogenidy, laktony, amidy, imidy, laktamy, nitrily, nitrosloučeniny a halogenové uhlovodíky. Velice vhodné je použití Synhydridu jako iniciátoru k polymeraci 6-kaprolaktamu při výrobě polyamidů. 
chemických laboratořích se Synhydrid často používá jako činidlo k sušení rozpouštědel.
Balení: láhev 1 kg, sud 15, 25, 50 a 200 kg, kontejner 1000 kg